• Historia zespołu

   • Historię przygotowała i opracowała Pani Elwira Soból.

     

    1.09. 1956 – 9.01.1971

    Pierwszego września 1956 roku, uroczystą akademią, zainaugurowano działalność nowej szkoły. Jej kierownikiem został Teofil Melnyczuk.
    Naukę w placówce rozpoczęło 988 uczniów, ale w krótkim czasie liczba ta zwiększyła się do tysiąca. Pierwsze Grono Pedagogiczne tworzyli:
    M. Waluga, K. Kaszuba, L. Leś, M. Prusak, G. Kumor, W. Maź, A. Melnyczuk, J. Surdel, E. Szczepka, Z. Ogorzałek, P. Gnat, J. Stankowska,
    M. Kisielak, C. Słaboń, W. Duda, F. Dzierżek, W. Basa, A. Łubuzek, K. Stuber, J. Stuber, J.Siudyka, M. Bernadzikiewicz, H. Rębielak, U. Małodobra
    i J. Mądrowska. Nauczyciele wraz z uczniami włożyli mnóstwo pracy w przygotowanie szkoły do zajęć. Sami wykonywali potrzebne im pomoce.
    Klasy były bardzo liczne, nawet 46, 47 osobowe, a każdy z nauczycieli miał wówczas po dwa wychowawstwa, jedno w klasie młodszej (I – III),
    a drugie w starszej (IV – VII). W pierwszym roku pracy podjęto decyzję o powołaniu do życia organizacji uczniowskich: Samorządu Szkolnego,
    Polskiego Czerwonego Krzyża, Towarzystwa Przyjaźni Polsko - Radzieckiej, Koła Odbudowy Warszawy, Szkolnej Kasy Oszczędności,
    Koła Szkolnego Przyjaciół Żołnierza,Związku Harcerstwa Polskiego. Utworzono również bibliotekę szkolną, którą poprowadziła Ludwika Leś.
    W grudniu 1956 roku wprowadzono do szkoły religię jako przedmiot nadobowiązkowy. Uczono jej krótko, z rokiem szkolnym 1959/60
    została ze szkoły usunięta. By odciągnąć uczniów od życia religijnego w niedzielne przedpołudnia w placówce organizowano poranki dla dzieci.
    Nauczyciele przygotowywali ciekawe zajęcia, projekcje różnych filmów i bajek. Cieszyły się one popularnością wśród dzieci.
    W nowym roku szkolnym 1957/58 grono pedagogiczne zasiliły: C. Joniec, Cz. Walewska, H. Lachor. Liczba uczniów wyniosła 1177. Pod koniec lat pięćdziesiątych pracę rozpoczęło wielu nowych pedagogów:
    H. Rębielak, U. Łukasiewicz, Cz. Piast, E. Furtak, J. Pasternak, J. Matyasik, E. Piekarz, S. Armatys, J. Wawryka, H. Baron, J. Cymbaluk,
    S. Śliwa, M. Radko, Z. Wilk, A. Gajos, B. Pasterska, J. Ziarko, H. Gurgul, G. Staszczak, E. Rams. Na swoich zastępców kierownik
    Melnyczuk – w porozumieniu z Inspektoratem Oświaty - wyznaczył Władysława Maziai Franciszka Dzierżka. Decyzję tę podjął ze względu
    na dużą liczbę uczniów oraz zakres obowiązków, które spoczywały dotychczas jedynie w jego rękach. Władysław Maź pełnił tę funkcję przez rok,
    na tym stanowisku zastąpiła go Maria Waluga. W szkole wprowadzono w tym czasie jednolite mundurki uczniowskie. Na mundurku i płaszczu
    miała się znajdować przyszyta tarcza, której wzór obowiązywał od maja 1956 roku. Kierownik szkoły zarządził, że każdą lekcję należy
    kończyć hasłem „ Godłu Państwa Polskiego - cześć”. Początek lat sześćdziesiątych w Polsce to stopniowe przygotowywania do obchodów
    1000 - lecia Państwa Polskiego. Nauczyciele i uczniowie przystąpili do akcji „1000 szkół na tysiąclecie Państwa Polskiego”. W szkole
    utworzono Fundusz Budowy Szkół, na koncie którego uczniowie gromadzili pieniądze m.in. ze zbiórki makulatury oraz loterii fantowych.
    Grono jednogłośnie uchwaliło przekazywać 1% swojego miesięcznego wynagrodzenia przez trzy kolejne miesiące na ten cel.
    Wszyscy uczący zobowiązani zostali do popularyzowania i szerzenia wiedzy na temat kraju, wielkich postaci z naszej historii,
    zapoznawania uczniów z okolicą bliższą i dalszą. Uroczyste rozpoczęcie obchodów miało miejsce 15 marca 1960 roku w sali gimnastycznej.
    Na Radzie Pedagogicznej podjęto decyzję o utworzeniu we wszystkich oddziałach trójek klasowych. Miały one pomagać nauczycielom
    w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Swoje zadanie doskonale spełniały i spełniają po dzień dzisiejszy. Lata sześćdziesiąte
    to bardzo duży wzrost liczby uczniów. W szczytowym okresie ( rok 1963/64) naukę pobierało aż 1917 dzieci. Nauka odbywała
    się na trzy zmiany od godziny 8.00 do 17.55. W tej trudnej sytuacji podjęto decyzję o wynajęciu przez szkołę dwóch sal na starej poczcie,
    gdzie również odbywały się lekcje. Sytuacja uległa poprawie po otwarciu nowej szkoły na Pańskiej Górze w roku szkolnym 1964/65.
    Przeszło do niej 630 uczniów oraz 11 nauczycieli. W latach 1960 - 61 pracę w szkole rozpoczęli: M. Marek, K. Paszek (pracowała rok), A. Gazdan,
    J. Gorczyca, H. Budak, M. Byrczek (pracowała rok), J. Posch (pracowała dwa lata ), G. Sekuła, K. Czuba, M. Ciołczyk, H. Włodarczyk, M. Grochot,
    J. Kędzior, D. Kotulska, A. Sieradzka, I. Nabagło, B. Warchoł, I. Ćwiękała, U. Droździk, M. Mucha. W 1963 roku drugim zastępcą kierownika
    szkoły została Zofia Ogorzałek. W 1966 roku doszło do kolejnej zmiany na stanowisku zastępcy kierownika - objęła je Janina Matyasik.
    Funkcję tę pełniła do grudnia 1968, kiedy to została przeniesiona na stanowisko podinspektora do Wydziału Oświaty. Zastępcą kierownika
    szkoły, była do 1971 roku Cecylia Słaboń, a następnie - Janina Gorczyca. W 1960 roku przy szatni uruchomiono prysznice, które miały
    służyć uczniom po lekcjach wychowania fizycznego. Podjęto też szereg działań zmierzających do wybudowania boiska sportowego,
    teren splantowano i otoczono krawężnikami. Budowę boiska zakończono na początku lat 70 – tych. Z powodu trudnej sytuacji
    materialnej Ministerstwo Oświaty poleciło zachęcić uczniów do oszczędzania papieru. W ramach akcji uczniowie mieli zrezygnować
    z oprawiania zeszytów, robienia w nich marginesów oraz posiadania dzienniczków ucznia. Rok szkolny 1965/66 to zakończenie
    obchodów 1000 – lecia Państwa Polskiego. Szkoła Podstawowa nr 1 aktywnie włączyła się w uroczystości rocznicowe, odbywające się w mieście
    od 10 maja do 19 czerwca. Z tej okazji odbyło się wiele wycieczek do miejsc pamięci, rozgrywki sportowe, akademie, przemarsze ulicami
    w barwnych korowodach, występy artystyczne, ślubowanie młodzieży. Uwieńczeniem obchodów było ufundowanie przez Komitet Rodzicielski
    i Zakład Opiekuńczy jakim była KWK „Kościuszko” – sztandaru szkolnego. 17 grudnia 1966 roku szkole nadano odznakę
    1000 – lecia Państwa Polskiego. W marcu 1967 roku nastąpiło zatwierdzenie nazwy szkoły przez Grono Pedagogiczne.
    Od początku funkcjonowania, mimo braku oficjalnych dokumentów, szkoła nosiła takie samo imię jak osiedle,
    na którym została wybudowana – Tadeusza Kościuszki. 30 marca 1967 roku Rada Pedagogiczna w drodze jednogłośnej uchwały
    zatwierdziła pełną nazwę: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie. W związku z przypadającą na jesień
    1967 roku 150 rocznicą śmierci patrona, podjęto uchwałę o wykonaniu i wmurowaniu tablicy pamiątkowej przy wejściu do budynku.
    Uroczystości związane z tym wydarzeniem miały miejsce 29 października. W styczniu 1971 roku społeczność szkolną dotknął
    ogromny cios. Po krótkiej chorobie nieoczekiwanie zmarł kierownik Teofil Melnyczuk.

     

 • 1.09.1971 – 30.06.1978

   

  Z początkiem nowego roku stanowisko kierownika objęła Janina Matyasik, wcześniej wieloletni nauczyciel szkoły. Funkcje zastępców nadal sprawowały Maria Waluga i Janina Gorczyca. Ze szkołą rozstała się w tym czasie Cecylia Joniec, która objęła stanowisko podinspektora szkolnego w Wydziale Oświaty i Kultury w Jaworznie. W szkole wprowadzono gabinetowy system nauczania. Postawiono na pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe. Szczególnie istotne było przygotowanie praktyczne ucznia, stąd w szkole utworzono dwie pracownie do zajęć praktyczno – technicznych, jedną dla dziewcząt, drugą dla chłopców. W roku szkolnym 1971/72 było w szkole osiem gabinetów przedmiotowych i cztery pracownie dla klas I – IV. W salach znajdowało się wiele pomocy naukowych często wykonanych przez samych nauczycieli lub rodziców. Szkołę wyposażono w jeden nowy telewizor, dwa magnetofony, osiem projektorów, ekrany, radia oraz grafoskop.

  Szkoła odnosiła duże sukcesy dydaktyczne i wychowawcze. Przodowała w mieście, a nierzadko i w województwie w różnych olimpiadach, konkursach przedmiotowych, a także w sporcie i występach chóru oraz we wdrażaniu nowych form pracy dydaktycznej i wychowawczej. W roku szkolnym 1971/72 zajęła trzecie miejsce pod względem wyników nauczania. Przystąpiła również do konkursu „Szkołą bezpiecznym miejscem dla dzieci”. Podsumowanie przeprowadzonej w szkole kontroli było wystawienie placówce bardzo dobrej oceny. Godne podkreślenia było ogromne zaangażowanie nauczycieli w pracę z dziećmi i młodzieżą. Nie liczyli oni godzin, czasu i pieniędzy. Liczył się sukces szkoły, który udało się osiągnąć, co wszystkich cieszyło. Od roku 1973 postanowiono wdrażać w szkole system dydaktyczno – wychowawczy doktora E. Fleminga. Metoda polegała na pracy grupowej w pracowniach przedmiotowych. W nauczaniu tym dominowała metoda problemowa. Nauczyciele rozpoczęli realizowanie tego systemu prowadząc lekcje otwarte, prezentują swoje osiągnięcia w nowym systemie. Na konferencjach dyskutowano na temat nowych metod i form pracy. Drugą równie ważną formą pracy wychowawczej, była metoda H. Muszyńskiego. Polegała ona na wychowaniu dzieci przez samorządność. Wszystkie grupy wiekowe miały własne samorządy, które organizowały cotygodniowe apele. W oparciu o ten system wprowadzono siedem głównych zadań szkoły, które miały rozwijać: tradycje, obrzędowość i symbolikę, życie kulturalne i rozrywkowe oraz zajęcia pozalekcyjne, sport i turystykę, współpracę z rodzicami, preorientację zawodową, współpracę ze środowiskiem. Zadania te kształtowały postawę społeczną i patriotyczną uczniów, nawyki dyscypliny i kultury osobistej, właściwy stosunek do pracy, samorządność, obrzędowość oraz rozwijały zainteresowania i uzdolnienia dzieci. Ogromną rolę w latach siedemdziesiątych przywiązywano do obrzędowości szkolnej. Odbywało się wiele szkolnych uroczystości, takich jak: pasowanie na ucznia, Święto Patrona Szkoły, ślubowanie absolwentów, przekazywanie sztandaru szkoły. Powrócono do zakończenia lekcji hasłem „Godłu Państwa Polskiego – cześć”. W 1973 roku wprowadzone zostały nazwy dla grup wiekowych:

  • Klasy I – III Krakowiacy

  • Klasy IV – VI Kosynierzy

  • Klasy VII – VIII Kościuszkowcy

  Współpracę ze środowiskiem zacieśniło utworzenie Rady Wychowawczej złożonej z przedstawicieli komitetu blokowego, członków Klubu Seniorów, przedstawicieli MO oraz Rady Pedagogicznej. W roku szkolnym 1973/74 otwarto w szkole klasę uzawodowioną. Miała ona przygotować do pracy zawodowej uczniów mających trudności w nauce. Była to jedyna klasa tego typu w mieście. Jej celem było przygotowanie młodzieży do zawodu murarza. Projekt powtórzono w kolejnym roku szkolnym, ponieważ nie dał jednak oczekiwanych rezultatów, zaniechano jego kontynuacji. W czerwcu 1974 roku ze szkołą rozstały się, przechodząc na emeryturę Zofia Ogorzałek i Maria Waluga, obie związane z nią od samego początku. Stanowisko wicedyrektora, za panią Walugę objęła Irena Nabagło.

  Rok szkolny 1975/76 przyniósł zmianę w organizacji czasu nauki. Zajęcia rozpoczęły się 21 sierpnia, a zakończyły w pierwszych dniach czerwca 1976 roku. Do tradycyjnego systemu rozpoczynania zajęć od 1 września powrócono dopiero w 1981 roku.

  W celu poprawy warunków nauki i wyników pracy dydaktyczno – wychowawczej zalecono, by liczba uczniów w oddziałach kształtowała się na poziomie 30, a nawet mniej. Do tej pory często zdarzało się, że przekraczała ona liczbę 40 uczniów w klasie. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych liczba uczniów z roku na rok malała. W roku szkolnym 1974/75 było ich 673, a w 1976/77 już tylko 585. sytuacja uległa zmianie po decyzji władz miasta o likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Mickiewicza. Od nowego roku szkolnego 1977/1978 – 460 uczniów zlikwidowanej szkoły zasiliło szeregi „jedynki”. Do pracy przyszli również nauczyciele ze szkoły nr 2: Krystyna Banasik, Rozalia Buczek, Halina Galas, Genowefa Hanusiak, Maria Kluba, Zofia Michalska, Halina Mlostek, Zofia Perzyńska, Aleksandra Sarlej, Ewa Kłusak, Teresa Daniłowska, Maria Krzemień, Jadwiga Broda. W tym też roku szkolnym drugim zastępcą dyrektora została Józefa Ziarko (za panią Gorczycę).

  W związku z powołaniem Janiny Matyasik na stanowisko inspektora oświaty funkcję dyrektora szkoły przejęła Irena Nabagło.

   

 • 1.09.1978 – 31.08.1989

  Zastępcami nowej pani dyrektor zostały Józefa Ziarko i Władysława Górnik. Szkołą liczyła 1108 uczniów. W roku szkolnym 1978/79 rozpoczęto wprowadzanie modelu szkoły 10 – cio letniej. Był on wdrażany jeszcze w kolejnych dwóch latach, po czym odstąpiono od jego realizacji. W dalszym ciągu ogromną rolę w szkole odgrywała obrzędowość. Kontynuowane były tradycje cotygodniowych apeli grup wiekowych oraz akademie okolicznościowe. 1 września 1979 roku na murach szkoły została umieszczona tablica pamiątkowa poświęcona nauczycielom miasta Jaworzna, którzy zginęli podczas wojny. Uroczystość ta zgromadziła przedstawicieli władz miejskich oraz reprezentantów jaworznickich szkół.

  Z powodu dużej liczby uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze Rada Pedagogiczna wystąpiła do władz miasta z prośbą o utworzenie etatu pedagoga szkolnego. Realizacji tego projektu doczekano się w roku szkolnym 1982/83. pierwszym w szkole pedagogiem została Elżbieta Motyka. W pracy wspierała ją Barbara Woźnica, która w roku szkolnym 1988/89 przejęła całkowicie funkcję szkolnego pedagoga. Wyznaczono również koordynatora do spraw orientacji zawodowej, w osobie Eugenii Drabik. Uczniowie kończący szkołę podstawową musieli bowiem podejmować trudną decyzję o wyborze szkoły przygotowującej ich do pracy zawodowej.

  Komitet Rodzicielski bardzo aktywnie współpracował z dyrekcją i gronem niosąc pomoc szkole. Kiedy w roku 1980 zorganizowano dla uczniów klas V zajęcia na basenie na Osiedlu Stałym to właśnie Rada Rodziców wystarała się o autokar dowożący dzieci na te zajęcia. Dzięki pomocy rodziców udało się też przeprowadzić remont sal lekcyjnych, kuchni, toalet szkolnych oraz częściowo dofinansować obiady dla najbardziej potrzebujących dzieci. W 1984 roku wybrano Społeczny Komitet Pomocy Szkole. W jego skład weszli: Stanisław Kuźma – przewodniczący, Kazimierz Wróbel – zastępca oraz Jadwiga Dul, Jerzy Czerwonka i dyrektor szkoły Irena Nabagło. Jego zadaniem było, tak jak i Rady Rodziców, niesienie pomocy przy przeprowadzaniu bieżących remontów, zakupie niezbędnego sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do zajęć praktyczno – technicznych. Z inicjatywy Komitetu wyremontowano szatnię, wstawiono nowe drzwi do sali 38

  i sali gimnastycznej, wybudowano ścianki w klasach 46 i 40, dostarczono też materiały potrzebne do zajęć praktyczno – technicznych. W kolejnych latach wyremontowano harcówkę i ogrodzenie szkolne oraz nadal wspierano szkołę w zakupie niezbędnego sprzętu.

  Sami uczniowie również zarabiali na swoje potrzeby. Bardzo często organizowano zbiórki surowców wtórnych oraz konkursy na najaktywniejszą klasę w tym zakresie. Za pieniądze w ten sposób pozyskane zaopatrywano dzieci w potrzebne rzeczy lub organizowano dla nich wiele ciekawych wycieczek. W roku 1989 część pieniędzy zebranych podczas akcji „Dać szansę” została przekazana na rzecz dzieci chorych i upośledzonych. Najlepsi uczniowie, otrzymywali w dalszym ciągu tytuł „Wzorowego ucznia” i odznakę „Srebrnej tarczy”. Honorowano ich również nagrodami książkowymi. Pod koniec roku szkolnego 1986/87 sześciu uczniów najzdolniejszych w nauce i sporcie, najaktywniejszych w pracy społecznej, zwycięzców konkursów oraz olimpiad wyjechało na obozy zagraniczne do Francji i na Węgry.

  13 grudnia 1981 roku rozpoczął się stan wojenny. Wydarzenia te nie pozostały bez echa w życiu szkoły. Nauczycieli zobowiązano do przeprowadzenia z dziećmi rozmowy na temat aktualnej sytuacji politycznej w kraju podczas lekcji wychowawczych, historii i wiedzy o społeczeństwie. Wszyscy uczniowie, którzy ukończyli 13 rok życia zobowiązani byli do posiadania przy sobie ważnej legitymacji szkolnej. Po godzinie 18.00 nie wolno było im przebywać poza domem. Nieustannie przypominano o konsekwencjach udziału młodzieży w rozruchach ulicznych. Nauczyciele, którzy braliby udział w wydarzeniach, mieli być zawieszeni w pracy. Od roku 1983 zaczęto uczyć dzieci – oprócz języka rosyjskiego – również języka francuskiego. Utworzono też spośród szczególnie sprawnych czwartoklasistów klasę sportową. Na szczególne podkreślenie zasługuje sukces klasy sportowej o profilu piłki nożnej – działającej pod patronatem GKS „Victoria”- która w 1986 roku zajęła I miejsce w mieście, I miejsce w województwie, I miejsce w makroregionie i VIII w kraju. We wrześniu 1983 roku włączono się aktywnie w obchody dni Jaworzna. 16 września uczniowie wzięli udział w przemarszu ulicami miasta. Zorganizowano konkursy, m.in. plastyczny „Miasto moich marzeń”, polonistyczny „Moje miasto dawniej i dziś” oraz konkurs wiedzy o Jaworznie „Czy znasz swoje miasto?”.

  Szkołą starała się zagospodarować uczniom czas w wolne soboty organizując im różne atrakcje. Dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach kół zainteresowań, spotkaniach organizacji. Samorząd Uczniowski przygotowywał i prowadził konkursy i zabawy. Nauczyciele wszystkich przedmiotów prowadzili również douczanie dla najsłabszych dzieci. W 1985 roku uroczyście obchodzono 40 – sto lecie PRL i zakończenie II wojny światowej. W szkole przeprowadzono pogadanki na lekcjach, organizowano wyjścia uczniów z nauczycielami do miejsc pamięci, odbyła się uroczysta akademia. W ten sposób kształtowano postawę ideologiczną właściwą czasom socjalizmu.

  W roku 1986 na emeryturę przeszły wieloletnie nauczycielki: Pelagia Grabowska, Genowefa Kapcia, Bronisława Warchoł i Halina Mlostek. W roku następnym Eugenia Drabik i Maria Kluba. W 1987 drugim wicedyrektorem została Eleonora Kwietniowa. Rok później odeszła na emeryturę Zofia Wilk. 16 października 1985 roku odbyła się w szkole narada dyrektorów, podczas której zaprezentowano dorobek i osiągnięcia szkoły. 23 czerwca 1986 roku zorganizowano uroczyste obchody 30 – sto lecia szkoły. Na akademię zaproszono absolwentów, nauczycieli i władze miasta. Na przełomie kwietnia i maja 1986 roku uczniowie klas IV po raz pierwszy wyjechali na zieloną szkołę. W styczniu 1987 roku, na uroczystej akademii z okazji wyzwolenia miasta Jaworzna, sztandar szkoły odznaczony został złotą odznaką „Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego”. Odznakę nadano szkole uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. Placówka otrzymała również „Zbiorową Odznakę za Zasługi w Rozwoju Sportu Młodzieży Szkolnej” od Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego. W 1989 roku szkoła została wyróżniona „Odznaką Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” przez Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Rok szkolny 1987/88 przebiegała pod hasłem „ Wszyscy jesteśmy nauczycielami języka polskiego.” Po raz pierwszy odbył się w szkole konkurs „Mistrz ortografii”, który organizowany jest po dzień dzisiejszy. Oceniając zachowanie uczniów po raz pierwszy wykorzystano system punktowy. W tym też roku szkoła zajęła II miejsce w mieście w konkursach przedmiotowych i po przeprowadzonej kontroli została wysoko oceniona. Kwiecień roku 1989 ogłoszono miesiącem kultury zdrowotnej „ Higiena na co dzień – zdrowie na całe życie”. Inauguracja miesiąca kultury zdrowotnej miała miejsce 3 kwietnia. Przez cały okres przeprowadzono liczne pogadanki, przygotowano gazetki, sprzątano szkołę i jej teren, sadzono drzewa i krzewy, organizowano wyjścia do miejsc pamięci oraz liczne konkursy, m.in. na „czystą i zadbaną szkołę”, „zdrowe żywienie”, Eskulapiadę i rozgrywki sportowe.

  Wraz z końcem wakacji dyrektor Irena Nabagło przeszła na emeryturę, a nowym dyrektorem została Eleonora Kwietniowa.

   

 • 1.09.1989 – 31.08.2007

   

  Po objęciu stanowiska dyrektora przez Eleonorę Kwietniową wicedyrektorem w dalszym ciągu była Józefa Ziarko. Drugim zastępcą został Witold Ochman, który pełnił tę funkcję przez rok. 1 września 1990 roku wicedyrektorem została Barbara Hypsior. W kolejnym roku na emeryturę przeszłą Józefa Ziarko, a jej miejsce zajęła Zofia Michalska.

  Lata dziewięćdziesiąte to czas wielkich zmian w naszym kraju, zmian które nie pozostały bez wpływu na szkolnictwo. Nowa pani dyrektor wprowadzała szkołę na tory głębokich przemian. Doceniono wówczas wieloletnich nauczycieli, odznaczając ich: Krzyżem Kawalerskim – panią B. Woźnicę, oraz Złotym Krzyżem Zasługi – J. Polak i K. Andrzejewską. W 1989 roku przeszły na emeryturę: Barbara Woźnica, Irena Ćwiękała, Józefa Nowicka, Helena Szeliga i Grażyna Wolska. Rok później Kazimiera Andrzejewska i Władysława Górnik. W roku 1991 odeszły na emeryturę Rozalia Buczek, Krystyna Pazdan, Józefa Ziarko, a w 1992 roku, Krystyna Banasik. W 1990 roku do szkół powróciła nauka religii. Dzieci mogły brać udział w zajęciach z tego przedmiotu za zgodą rodziców. W salach lekcyjnych pojawiły się krzyże. Religii uczyli księża z Parafii św. Wojciecha, siostry zakonne oraz katechetki. Zmiany w szkolnictwie następowały stopniowo. W roku szkolnym 1990/91 wprowadzono nowe programy nauczania: z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, techniki i fizyki. Rozszerzono dotychczas obowiązujący regulamin oceniania o oceny celującą i mierną. Wprowadzono również nową skalę ocen z zachowania, które od tego roku określało się jako: wzorowe, bardzo dobre, odpowiednie, nieodpowiednie, naganne. W 1992 roku ocenę odpowiednią zastąpiono dobrą. Nakładem pracy całej Rady Pedagogicznej powstało nowe wewnątrzszkolne prawo. W roku szkolnym 1992/93 opracowano i zatwierdzono Statut Szkoły oraz regulaminy: Rady Pedagogicznej, Komitetu Rodzicielskiego, Szkolnej Rady Uczniowskiej świetlicy i biblioteki. Ustalono również wewnątrzszkolne kryteria ocen z zachowania dla trzech grup wiekowych. Największe zmiany przyniosła reforma oświaty wdrożona 1 września 1999 roku. W jej wyniku 15 kwietnia 1999 roku Rada Miejska w Jaworznie przekształciła szkołę ośmioletnią w sześcioletnią Publiczną Szkołę Podstawową, zachowując jej numer i imię. Wynikiem przemian było również przyłączenie w 2002 roku do obwodu szkolnego SP 1 osiedli: Stara Huta, Sobieski, Górka i Pańska Góra. Szkołą Podstawowa nr 4 została przekształcona w Gimnazjum nr 2, a dzieci z dwóch ostatnich roczników, mimo kontynuacji nauki w budynku na Starej Hucie., stały się uczniami „jedynki”. Trzecim wicedyrektorem sprawującym nadzór nad uczniami i nauczycielami w budynku Gimnazjum została Joanna Janik. W kolejnym roku szkolnym, po likwidacji Szkoły Podstawowej nr 13, jej uczniowie zasilili szeregi „jedynki”. Ostatni jednak rocznik (trzy klasy VI) decyzją rodziców, kontynuował naukę w budynku Gimnazjum nr 1. od września 2003 roku wszystkie dzieci uczą się w budynku macierzystym szkoły, przy ulicy Matejki. Przez cały ten czas ogromny nacisk kładziony był na pracę dydaktyczną i opiekuńczo – wychowawczą. W latach 90 – tych kilka nauczycielek pełniło funkcję metodyków, z języka polskiego Bogumiła Muszyńska – Dudek, z biologii Krystyna Banasik, z geografii Janina Palian, a następnie Jolanta Woźniak. W roku 1993 został opracowany przez nauczycieli nauczania zintegrowanego program nauczania globalnego (dziś zwany zintegrowanym). Program ten, zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty jako innowacja, realizowany był w latach 1993 – 1999. Od 1994 uczniowie klas najmłodszych otrzymywali również innowacyjne świadectwa zaprojektowane przez nauczycieli szkoły. Realizacja programu i wprowadzenie oceny opisowej są dowodem na to, że placówka wyprzedziła reformę oświatową z 1999 roku o sześć lat.

  Oprócz powyższej, w szkole prowadzona był innowacja w zakresie realizacji treści programowych z elektroniki w klasie VIII przez Jerzego Majczaka.

  Szkoła dotrzymywała kroku ważnym zmianom zachodzącym w kraju. Od 1990 roku wprowadzono naukę języka angielskiego. Kiedy Polska przygotowywała się do wejścia do Unii Europejskiej, placówka przyjęła wyzwanie zapoznawania uczniów z krajami wspólnoty. W roku 1996 wprowadzono program „Wychowanie dla Europy”. Zapoznawał on dzieci z polityczno – gospodarczymi transformacjami, jakie zaszły w Polsce od 1989 roku. Mówił, o zmianach, które Polska musi wprowadzić, by znaleźć się w zjednoczonej Europie oraz przybliżał dzieciom wartościi tradycje europejskie. Tematyka ta poruszana była na lekcjach wychowawczych, języka polskiego, historii, geografii i plastyki.

  • W roku 1996 szkoła w szczególny sposób obchodziła jubileusz 40 – lecia. 1 października w hali Widowiskowo – Sportowej przy ulicy Grunwaldzkiej odbyła się uroczysta akademia i spotkanie ówczesnych i emerytowanych pracowników szkoły z władzami miasta, uczniami oraz rodzicami. Także w ciągu roku szkolnego odbywało się wiele imprez i konkursów poświęconych rocznicy powstania szkoły. W roku jubileuszowym na emeryturę przeszła długoletnia nauczycielka Łucja Czerwińska, a w kolejnym Zofia Kurnik. W roku 1998 zakończyły pracę Genowefa Hanusiak, Józefa Lipka, Anna Sarek, Maria Korzonek, w 1999 Aleksandra Sarlej, a w 2000 roku Janina Polak i Zofia Sobczyk. Od roku 1998 w szkole prowadzone są zajęcia gimnastyki korekcyjnej, na które uczęszczają uczniowie zakwalifikowani w wyniku corocznego, kompleksowego badania postawy ciała u dzieci. W 1999 roku uruchomiono pomoc logopedyczną dla uczniów z wadami wymowy. W latach 1989 – 2006 pojawiło się wiele nowych pomysłów opiekuńczych i wychowawczych, których realizacja stałą się częścią szkolnej tradycji. W 1991 roku zaczęto wydawać gazetkę – pod kierunkiem Łucji Czerwińskiej - „Nowinki Jedynki”. Obecnie zespołem redakcyjnym opiekuje się Elżbieta Brandys – Poziomka. Od 1997 roku ukazuje się również gazetka „Eko – Jajo”. Jej opiekunką była Anna Odrzywolska. W październiku 2000 roku ukazała się pierwszy egzemplarz gazetki „Kleksik”. Adresowany do najmłodszych uczniów (klasy I- III) rozwijał logiczne myślenie, utrwalał zasady ortografii i gramatyki, pobudzał uczniów do pracy własnej oraz śledzenia dorobku swoich kolegów. Od 1993 roku nadawało audycje „Radia Jedynka”. Już od dwunastu lat piękną tradycją szkolną są spotkania mikołajkowe organizowane przez nauczycieli i uczniów szkoły dla dzieci z Domu Dziecka na Borach. Roześmiane dzieciaki wychodzą z nich z prezentami, które są darem serca uczniów „jedynki”. Od 2002 roku szkoła aktywnie włącza się w akcję „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Uczniowie kwestują pod opieką Macieja Seniora i Elżbiety Brandys – Poziomki. W latach 1990 – 1995, w okresie bardzo trudnej sytuacji finansowej kraju, miasta i szkoły, dyrekcja i grono pedagogiczne wyszły z inicjatywą organizowania wielkich, mających zasięg ogólnomiejski, imprez środowiskowych. Ich celem było łączenie prezentacji dorobku i osiągnięć szkoły z ciekawą zabawą i z pożytecznymi przedsięwzięciami. Dzięki nim bowiem placówka pozyskiwała fundusze, które mogły być przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkoły i poprawę jej bazy dydaktycznej. Na podkreślenie zasługują imprezy: „Baw się z nami” - w październiku 1990 roku, „Białą niedziela w środowisku” - w kwietniu 1991 roku, „ Gwiazdy, Gwiazdki, Gwiazdeczki” - w grudniu 1991 roku, „Mikołajkowy show” - w listopadzie 1992 roku , „Święta z Gwiazdką” - w grudniu 1993 roku.

   Ważną tradycją szkoły są konkursy: Primus inter pares i Wiedzy o Patronie, organizowane co roku w marcu z okazji Święta Patrona Szkoły – Tadeusza Kościuszki. Pierwszy raz konkursy te odbyły się w 1997 roku. Co roku w grudniu odbywa się konkurs Kolęd i Pastorałek oraz organizowany jest wieczór wigilijny dla rodziców, uczniów, rady pedagogicznej i pracowników administracyjno – obsługowych. Od 2001 roku uczniowie mogli uczestniczyć latem w wyjazdowych koloniach (również zagranicznych) organizowanych przez nauczycieli szkoły. Atrakcyjnie spędzają też czas na zimowiskach w szkole. Co roku odbywa się wiele imprez i akademii dla dzieci i ich rodzin. 17 maja 2002 roku miał miejsce I Zlot Miłośników Harry'ego Pottera, a w kolejnym roku szkolny Zlot Miłośników Kubusia Puchatka. Z inicjatywy pani Elżbiety Brandys – Poziomki organizowane są też od 2003 roku spotkania poetyckie młodych twórców z jaworznickimi poetami. Do szkoły na spotkania z dziećmi przybywają też inni ciekawi ludzie. 26 października 2000 roku odwiedził szkołę Czesław Kempiński – znany jaworznicki historyk. W 2003 roku uczniowie wzięli udział w żywej lekcji historii, przeprowadzonej przez bractwo rycerskie zamku w Gniewie. W kwietniu 2004 roku odbył się w szkole „Festiwal nauki”. Uczniowie klas VI zaprezentowali na nim ciekawostki z różnych dziedzin wiedzy. W 1993 roku szkoła włączyła się w akcję „Miesiąca Kultury Zdrowotnej”. Dzięki inicjatywie Ewy Baczyńskiej – Lorenc placówka wzięła udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Wygraj z astmą”. Zajęła w nim I miejsce i została uznana za najaktywniejszą szkołę w województwie śląski. Pani Ewa Baczyńska – Lorenc otrzymała tytuł najaktywniejszego nauczyciela na Śląsku.

   Usytuowanie placówki w centrum miasta umożliwia systematyczną wspólpracę z domem Dziecka, Miejską Biblioteką Publiczną, Muzeum Miasta Jaworzna, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem dla Nieletnich, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Parafią św. Wojciecha, Związkiem Harcerstwa Polskiego.

   Dzięki współpracy z Urzędem Miejskim w Jaworznie uczniowie biorą udział w konferencjach prasowych oraz spotkaniach z przedstawicielami władz. 8 grudnia 1994 roku odwiedził szkołę, by spotkać się z dziećmi, ówczesny prezydent miasta Andrzej Węglarz. 7 marca 1996 roku uczniowie klas VII i VIII uczestniczyli w spotkaniu z wiceprezydent Michaliną Rusin, a w kolejnym roku 9 kwietnia z przewodniczącym Rady Miejskiej Jaworzna Edwardem Baranem. 2 czerwca 1998 roku gościł w szkole naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Zbigniew Mika, a już w październiku tegoż roku spotkali się z uczniami przedstawiciele Biura Promocji Miasta. 8 listopada 2001 roku odbyła się konferencja prasowa z udziałem przewodniczącej Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Jaworznie Marią Pieczarą. Współpraca z policją pomaga w rozwiązywaniu poważnych problemów wychowawczych. Realizowane są programy związane z bezpieczeństwem dzieci. W roku szkolnym 1997/98 jeden z takich programów nosił nazwę „Bezpieczna szkoła”, wspierały go gazeta „Co tydzień” i Miejska Komenda Policji. W roku 2003 realizowano kolejny projekt, który dotyczył przeciwdziałaniu agresji. W „Tygodniu walki z przemocą” prowadzono m.in. zajęcia warsztatowe dla rodziców oraz zajęcia terapeutyczne, pod kierunkiem pedagogów przeprowadzono konkursy antyprzemocowe i wybrano w każdej klasie króla i królową uprzejmości.

   Uczniowie pod opieką Elżbiety Brandys – Poziomki i Katarzyny Bielas współpracują z wieloma śląskimi schroniskami dla zwierząt. Zbierając karmę, niosą pomoc bezdomnym czworonogom. W szkole ma siedzibę i działa Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt „Animals”.

   W latach 90-tych wiele zmieniło się w wyglądzie i wyposażeniu szkoły. Mottem pracy szkoły w roku 1990/91 stało się hasło „Ziemia jest planetą ludzi i tylko ludzie są za nią odpowiedzialni- ochrona środowiska obowiązkiem ludzi Śląska.”dlatego też Rada Pedagogiczna na konferencji w dniu 15 marca 1991 roku podjęła uchwałę w sprawie wystosowania listu do Kuratorium Oświaty w Katowicach, Wydziału Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Wojewódzkiego oraz Prezydenta Jaworzna z prośbą o podłączenie szkoły do miejskiej sieci centralnego ogrzewania oraz doprowadzenie instalacji gazowej do kuchni szkolnej. Dyrektora w jego działaniach, wspierali: inż. Jerzy Czerwonka, prezydent Andrzej Węglarz i wiceprezydent Michalina Rusin. Efektem starań było podłączenie szkoły w 1991 roku do miejskiej sieci grzewczej. W tym samym roku, pozyskany przez placówkę sponsor, doprowadził do kuchni i łazienek ciepłą wodę. W 1992 roku podłączono do kuchni instalację gazową. Wielkim sukcesem szkoły było zainstalowanie ( po wielu nieudanych próbach) w 1997 roku w kuchni szkolnej dźwigu towarowego, który w znacznej mierze usprawnił i ułatwił pracę kucharek wydających od 200 – 300 obiadów dziennie. W latach 1999 – 2001 z pieniędzy pozyskanych częściowo z funduszy zgromadzonych w ramach kiermaszy książek urządzono nową pracownię geograficzną, biologiczną i bibliotekę (tę ostatnią wzbogacono o wideotekę).

   Koniec lat 90-tych i początek nowego tysiąclecia to czas wielkich zmian w wyglądzie szkoły. W 1998 roku rozpoczęto wymianę okien na plastikowe (zakończoną w 2003 roku), w 1999 roku dokonano kapitalnego remontu łazienek. W latach 2000-2001 zmieniono pokrycie dachowe. W 1993 roku zakupiono nowy sprzęt radiowy, w salach lekcyjnych zainstalowano głośniki tworząc w ten sposób szkolny radiowęzeł. Dzięki temu mogło rozpocząć swoją działalność „Radio Jedynki”. Pierwsza audycja w październiku 1993 roku poświęcona była „ortograficznej corridzie”.

   Dzięki Fundacji „Energetyka na Rzecz Polski Południowej” 17 marca 1995 roku oddano do użytku najmłodszym uczniom nową salę nauczania zintegrowanego. Została ona urządzona w jednym z pokojów dawnego mieszkania służbowego i wyposażona w nowy sprzęt. Zmienił się wystrój pomieszczeń zajmowanych przez dyrektora, jej zastępców i sekretarki. W gabinetach wymieniono meble, skomputeryzowano je i podłączono do sieci internetowej. W gabinecie dentystycznym (zlikwidowanym decyzją władz) urządzono salę do zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i logopedycznych. W roku 1999 przekształcono jedno z pomieszczeń szatni w salę do zajęć gimnastyki korekcyjnej. W 2003 roku oddano do użytku salę do tenisa stołowego i zaadoptowano na potrzeby szkoły kolejne mieszkanie służbowe – w trzech nowych gabinetach prowadzone są zajęcia korekcyjno – wyrównawcze. W 2005 roku zakończyły pracę, przechodząc na emeryturę, Aleksandra Baczulis, Barbara Gózd i Ewa Budak. Rok później po 40 latach pracy, rozstał się ze szkołą Jan Wróbel.

   Baza dydaktyczne szkoły jest powiększana i uzupełniana. Dzięki staraniom nauczycieli i rodziców sale lekcyjne są odnawiane i remontowane na bieżąco. Owocnie układa się współpraca dyrekcji szkoły z Radą Rodziców, wspierającej nauczycieli we wszystkich przedsięwzięciach. Aktywnie działały w niej osoby, które na przestrzeni lat wchodziły w skład Prezydium Rady Rodziców: Wiesława Polańska, Maria Pyrzowska, Małgorzata Szymańska, Urszula Madejska, Bożena Mickiewicz, Irena Kowalczyk, Małgorzata Sikora, Bogumiła Gęborska, Janina Sobanek, Elżbieta Śmierciak, Małgorzata Sarota, Ewa Raj. Obecnie w skład Prezydium wchodzą: Kornelia Chochół, Monika Sowa, Anna Lewandowska, Katarzyna Graczek i Elżbieta Śmierciak.

  SZKOŁA POD KIEROWNICTWEM MACIEJA SENIORA

  01.09.2007